Prevádzkovateľ internetového portálu

Stellastyle s.r.o.
Dolná 522/10, Šaľa 927 01, Slovenská republika
IČO: 54 225 094 / DIČ: 2121607334

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50454/T

1.Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom slovenskej pošty.

2. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi - Stellastyle s.r.o., Dolná 522/10, Šaľa 927 01, Slovenská republika, IČO: 54 225 094, DIČ: 2121607334 - predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite. Ďalej je povinný dodať kupujúcemu v písomnej alebo v elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie tovaru. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade porušenia obchodných podmienok.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Povinnosť kupujúceho je prevziať zakúpený tovar a skontrolovať zásielku hneď po prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti vyhotoviť záznam a doklad o povahe a rozsahu poškodenia.

5. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho.

6. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

7. Platobné podmienky

Spôsob platby:

Dobierka
 - Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík
V tomto prípade si účtujeme poplatok
Poštovné a balné je 4.00 €
V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Bankový prevod
 - tovar si objednáte a koncovú sumu pošlete na náš účet IBAN: SK86 8330 0000 0020 0208 2619
Ako variabilný symbol použijete číslo objednávky. V tomto prípade si účtujeme poplatok za poštovné a balné: 3.00 €.
Tovar najskôr zaplatíte a až po prijatí platby zašleme balík doporučene k Vám. O expedovaní zásielky Vás budeme informovať.

Česká republika / EÚ - Možnosť platby iba bankovým prevodom na náš účet IBAN: SK86 8330 0000 0020 0208 2619
Ako variabilný symbol použijete číslo objednávky. V tomto prípade si účtujeme poplatok za poštovné: 8 €.
Tovar najskôr zaplatíte a až po prijatí platby zašleme balík doporučene k Vám. O expedovaní zásielky Vás budeme informovať.

8. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.
Tovar expedujeme do 24 hodín. V okamihu expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie. V prípade, že vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na vašej dodacej pošte s tým, že do schránky vám bude daná informácia o uložení zásielky na pošte, kde balíček bude uložený maximálne 18 dní.
V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, prosíme Vás platbu realizovať do 3 pracovných dní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

9. Závady, reklamácie, záruky, vrátenie tovaru

V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24mesiacov, ktorá začína dňom prevzatia zásielky. Toto sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru, na mechanické poškodenie tovaru alebo na zničenie tovaru neodbornou manipuláciou. Kupujúci je pri využití reklamácie povinný zabezpečiť ochranný obal, predložiť potrebné doklady, tj.dodací list a faktúru a doložiť vyjadrenie s uvedeným dôvodom zrušenia kúpnej zmluvy. Bez riadného splnenia reklamačných podmienok nemusí byť reklamácia uznaná. Povinnosťou predávajúceho je rozhodnúť sa do 30 dní od písomného doručenia a od doručenia poškodeného tovaru.
Predpokladaná životnosť vlasových výrobkov pri dodržaní správnej údržby a dennom používaní je 3 - 12mesiacov.


10. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzatvorenej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“). Takto vrátený tovar musí byť z hygienických dôvodov nepoškodený, nenosený, nepoužívaný a neskúšaný. Po obdržaní takéhoto tovaru je povinnosťou predávajúceho uhradiť kupujúcemu náklady spojené s nákupom.

Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

Z hygienických dôvodov nie je možné u vlasových výrobkov tovar po použití, resp. odskúšaní vymeniť resp. vrátiť.
Pri výmene platí poštovné zákazník. Bezdôvodné vrátenie, resp. výmena tovaru stanovená zákonom je 14 dní. Pozor, takto vrátený, resp. menený tovar musí byť s hygienických dôvodov nepoškodený, nenosený a neskúšaný. Peniaze v plnej výške vraciame len za tovar, nie za poštovné náklady.

Pozor, farby sa môžu líšíť o odtieň od farby ktorú vidíte na fotke! Farby na obrázku ale môžu klamať z rôznych dôvodov, napr. nastavenie monitora, alebo farieb mobilného telefónu na ktorom to pozeráte. Niekedy aj viac farieb na monitore môže skresliť odtiene. Určite ale robíme všetko preto aby farby na fotke boli vždy presne také ako reálne sú.

Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba, tj.nie na IČO.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 7 € v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Formulár - odstúpenie od zmluvy

11. Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov

V súvislosti s nariadením Európskej komisie Vás chceme informovať o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať na prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia šetrí peniaze, ale aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. problémov nás kontaktujte na info@stellastyle.sk

12. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianského alebo obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s nimi.

Služby poskytované v rámci nášho internetového obchodu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú priamo určené osobám mladších ako 16 rokov.

13. Neprevzaté dobierky

Pri odosielaní zásielky je kupujúci upozornený mailom zo strany predávajúceho na povinnosti, ktoré mu vzniknú pri neprevzatí zásielky.
V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.stellastyle.sk a tento tovar si neprevezme z akéhokoľvek dôvodu, prevádzkovateľovi vzniká nárok na vrátenie expedičných nákladov vo výške 7 EUR  od kupujúceho. Povinnosťou kupujúceho je vrátiť náklady vo výške 7 € prevádzkovateľovi ( TV Noviny: Za neprevzatý tovar na dobierku môžete ísť aj pred súd. Objednávku ste si povinný prevziať )

Orgán dozoru:


Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.BOX 49A, Staničná 9, Nitra 950 50 - odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 037 772 0216 / Fax: 037 772 0024
https://www.soi.sk , https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

UPOZORNENIE !

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude sa požadovať úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 7 EUR. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške.

Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané !


Formulár - odstúpenie od zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)